*ادامه روند عملیات آسفالت بلوار شهید بهشتی توسط شهرداری ایرانشهر*
🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰
*شهر ما خـــــــ‌‌‌‌‌‌ـــــــانه مــــــــا*‌
🖊هرروز که به اتمام یک کار عمرانی نزدیک تر می شویم افق نگاه خدمت رسانی ما به دوردستها بیشتر میشود
🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹
اعتقاد ما براین است آسایش عمومی از اهم وظایف ما بوده وانجام خدمت رسانی به شهروندان باید بیش از پیش در اولویت کار شهرداری قرار بگیرد
🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸
ارتقا، سطح کیفی برنامه های اجرایی نیازمند همکاری شهروندان در پرداخت به موقع عوارض دارد
💠💠💠💠💠💠

http://iranshahr.ir
https://splus./iranshahr1331
*روابط عمومی شهرداری ایرانشهر*