🌹🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🌹
💠موفقيت هر شهرداري لازمه ی  مشاركت شهروندان است.💠
🔰عملیات آب پاشی،غلطک،تسطیح وزیرسازی کوچه مکران  20🔰
✳️عمران
✳️نقلیه موتوری
🌴روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ایرانشهر🌾