🌹🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🌹
💠شهروند عزيز: با پرداخت به موقع عوارض٬ با شهرداري در عمراني و آباداني شهر خود مشاركت كنيم💠
🔰عملیات اصلاح اصولی وزیبا سازی درختان کنوکارپوس میادین وبلوارهای سطح شهر🔰
✳️سیما،منظر وفضای سبزشهری
✳️نقلیه موتوری
🌴روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ایرانشهر🌾