💠استفاده درست از اموال عمومی، خاستگاه پایداری و توازن قوانین و حقوق شهروندی است.💠
🔰عملیات زیرسازی ،تسطیح،جدولگذاری وپازل خیابان منتهی به ترمینال جدید🔰                  
✳️عمران
✳️نقلیه موتوری
🌴روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ایرانشهر🌴