نشست هم اندیشی دیده ور سرپرست شهرداری ایرانشهر با جمعی از معتمدین و ساکنین منطقه سجاد شهر در خصوص حل مشکلات ارایه خدمات شهری به آن منطقه