🌹🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🌹
💠خدمات رساني٬ عمران شهري و بهبود محيط هاي اجتماعي از ما٬ حفظ و نگهداري از شما...💠
🔰ادامه عملیات اجرایی احداث کانال دفع آبهای سطحی 30 متری منشعب به میدان امام حسین (ع)🔰
🔹عمران
🔹نقلیه موتوری
🔹روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ایرانشهر🌴