موفقيت هر شهرداري لازمه ی  مشاركت شهروندان است.

اجرای بهسازی و پیاده رو سازی خیابان فردوسی

عمران

نقلیه

((روابط عمومی شهرداری ایرانشهر وشورای اسلامی شهر))