وجود شهری زیبا ،  مستلزم تعاون و همکاری افراد آن جامعه است.

ادامه آسفالت فرعی های درزاده41

عمران

نقلیه

((روابط عمومی شهرداری ایرانشهر و شورای اسلامی شهر))