1- رسول بخش بامری 

2- اکبر دکالی 

3- فرامرز درخوش 

4- ایوب دامنی 

5-دلاور بارکزائی

6- جمشید کلکلی 

7- سیدمهدی سجادی