🌺💐🌺💐🌺💐🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷

💠شهروند عزيز: با پرداخت به موقع عوارض٬ با شهرداري در عمراني و آباداني شهر خود مشاركت كنيم💠
🔰عملیات لکه گیری معابرسطح شهر ایرانشهر ....🔰
✳️عمران
✳️نقلیه موتوری
✳️روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ایرانشهر