💠خدمات رساني٬ عمران شهري و بهبود محيط هاي اجتماعي از ما٬ حفظ و نگهداري از شما💠
🔰عملیات اکیپی پاکسازی، هرسکاری، نظافت و جمع آوری درختان شکسته محوطه پارک فجر....🔰
✳️سازمان سیما،منظروفضای سبزشهری
✳️نقلیه موتوری
✳️روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ایرانشهر