مکاتبات،اطلاعیه ها و اخطاریه های ابطال و ممانعت از ساخت و سازهای غیر مجاز در مجموعه عیدگاه