🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷
💠شهرداری شهر را زیبا می سازد و شهروندان آن را پاکیزه نگه می دارند.💠
🔰عملیات خاکریزی ،تسطیح ولگلاژخاک زراعی جهت کاشت گل وگیاه در سطح شهر🔰

✳️سیما منظر وفضای سبزشهری
✳️نقلیه موتوری
✳️روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ایرانشهر