💠 با پرداخت به موقع عوارض در آبادی شهرمان سهیم باشیم.💠

🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷تسطیح ،وزیر سازی خاتم 4
✳️عمران
✳️نقلیه موتوری
✳️روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ایرانشهر✳️