🇮🇷🇮🇷🇮🇷 احساس مسئولیت نسبت به رفاه عمومی، عامل ارتقاء فرهنگ عمومی است.🇮🇷🇮🇷🇮🇷

💠عملیات ترمیم وبازسازی سیل بندمسیرجنوب شرقی شهر ایرانشهر 💠

✅عمران
✅نقلیه موتوری
✅روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ایرانشهر✳️