چهارشنبه10/آذر/1400

« آگهی مزایده »

شهرداری ایرانشهر در اجرای بند « 2 » مصوبه شماره 3579/5/501 تاریخ 15/10/98 شورای اسلامی شهر ایرانشهر تعداد26غرفه واقع در ضلع جنوبی پارک فجر را به اشخاص حقیقی به صورت اجاره از طریق مزایده عمومی واگذار نماید ، لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت بازدید و دریافت اسنادمزایده به واحد املاک شهرداری واقع در شهرداری ایرانشهر خیابان امام خمینی ((ره)) مراجعه و یا با شماره 4-05437227433 تماس حاصل فرمایند.

  • مدت اجاره یکساله می باشد
  • مهلت قبول پیشنهادات تا 10 روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم
  • محل دریافت اسناد شهرداری ایرانشهر واحد املاک
  • واریز پنج درصد سپرده به حساب شماره 0105822484003
  • در صورت اینکه برندگان اول ،دوم وسوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
  • سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است
  • شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است
بازدید امروز0
بازدید دیروز0
بازدید هفته0
بازدید کل24524

چه کسی آنلاین است!

1
آنلاین