* در ادامه فعالیتهای عمرانی شهرداری ایرانشهر *

- زیرسازی جهت اجرای آسفالت معبر مکران 30

-- پرداخت عوارض اوج مسئولیت پذیری شهروندان در قبال آبادانی شهر

-* روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ایرانشهر *-