* در ادامه فعالیتهای عمرانی شهرداری ایرانشهر *

- بهسازی پارک بعثت جهت تبدیل به پارک خانواده

-- پارک خانواده محیطی امن برای تفریح و استراحت شهروندان خواهد شد 

-* روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ایرانشهر *-