به گزارش روابط عمومی شهرداری ایرانشهر  و در ادامه برنامه سامد استانداری سیستان و بلوچستان 

شهردار ایرانشهر در روزهای دوشنبه  و  چهارشنبه   در ایام هفته

جهت انجام ملاقات های چهره به چهره مردمی 

در دفتر کار خود حاضر خواهد بود تا پاسخگوی درخواستهای مراجعین مردمی باشد .