آگهی مناقصه نوبت اول
((ایجاد شهرداری الکترونیک _فازیک))
شهرداری ایرانشهر در نظر داردبه استنادمصوبه شماره 3429/5015مورخه24/2/98 جهت اجرای پروژه ایجاد شهرداری الکترونیک شهرایرانشهر از طریق برگزاری مناقصه عمومی نسبت به انتخاب پیمانکار واجد شرایط اقدام نماید . متقاضیان واجد شرایط می توانند به منظور دریافت اسناد شرکت در مناقصه و کسب اطلاعات از شرایط مناقصه به شهرداری ایرانشهر دفتر شهردار مراجعه ویا با شماره تماس 05437227432تماس حاصل نمایند.
مدت اجرای پروژه 6ماه وضمانت اجرایی4 ماه میباشد
کلیات عملیات اجرایی شامل
ایجاد شهرداری الکترونیک درفاز یک شامل
_پیش ممیزی شهر ایرانشهر
_نصب ، آموزش و راه اندازی سامانه شهرسازی ، نوسازی ، درآمد، کسب و پیشه و GIS (تحت وب)
_ارائه کانورتور جهت انتقال اطلاعات از نرم افزار قبلی به جدید
_ارائه ، نصب و آموزش نرم افزار درگاه شهروندان ، مهندسین ناظر و پلیس ساختمان
تهیه نرم افزار مرتبط با ممیزی واحدهای مختلف شهرداری به عهده پیمانکار می باشد
سپرده نفرات اول تا سوم مناقصه تا انجام تشریفات قانونی مناقصه و عقد قرارداد مستردد نخواهد شد
پیشنهادهای فاقد سپرده مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط می باشد
شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار می باشد
سایر جزئیات و اطلاعات در اسناد مناقصه قید گردیده و متقاضیان 10روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم مهلت دارند تا با مراجعه به آدرس ذکر شده وتحویل اسناد مربوط اقدام نمایند.

روابط عمومی شهرداری ایرانشهر