شرح وظایف

 

-       نظافت مستمر شهر، تابلوها و علائم شهری.

 

-       بازديد روزانه از شهر و اعلام نقصها برای رفع آنها.

 

-       اعمال نظارت و كنترل كمي و كيفي بر عملكرد پيمانكاران خدمات شهري.

 

-       نظارت بر حسن اجراي امور مربوط به ايستگاههاي زباله.

 

-       نظارت بر انجام توزين كليۀ كاميونتها وكاميونهاي حاوي زباله، نخاله و ضايعات فضاي سبز در شبانه روز.

 

-       پيگيري امور مربوط به نامگذاري مکانها و معابر.

 

-       از بین بردن حيوانات موذي (سگهاي ولگرد و موشها).

 

-       برنامه ريزي به منظور آمادگي برای مقابله با حوادث پیش بینی نشده و نظارت بر اكيپهاي مورد نظر.

 

-       نظارت بر باز بودن مسیلها و اقدامات لازم و پیشگیرانه برای جلوگیری از جریان شدید آبهای سطحی در معابر عمومی و محدوده شهر در هنگام بارش برف و باران.

 

-       اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعملها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.

 

-       انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

 

 مدیریت این حوزه از شهرداری بر عهده عبدالحق کلکلی به عنوان معاون شهردار می باشد